دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

محلات / نیم ور ۲۵ تا ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶