یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

محلات / نیم ور ۱۷ تا ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷