بیست و نهمین نمایشگاه سنگ

ازمیر-ترکیه

6-9 اردیبهشت