دومین نمایشگاه بین المللی سنگ مشهد

 13-16 تیرماه 1402