دومین پاویون سنگ ایران در بیست و چهارمین

نمایشگاه سنگ ازمیر ـ ترکیه

8-11 فروردین ماه 1397 (31-28مارچ 2018)