سمینار آموزشی آشنایی با تکنولوژی‌های جدید در فرآوری سنگ‌های ساختمانی

 محلات -1400/07/21

مدرس: جناب آقای حنیف حکمتی