سمینار آموزشی آشنایی با سنگهای ساختمانی ایران

محلات -1400/07/20 

مدرس: جناب آقای شهرام قربانی