سمینار آموزشی آنچه باید در تولید سنگ بدانیم:استخراج،فراوری 

محلات -1400/07/22

مدرس: جناب آقای احسان صلواتی فر