سمینار آموزشی آنچه باید در تولید سنگ بدانیم : استخراج،فراوری 

محلات -1400/07/22

مدرس: جناب آقای احسان صلواتی فر