سمینار آموزشی تجزیه‌وتحلیل بازارهای جهانی سنگ و ایران 

محلات -1400/07/22

مدرس: جناب آقای سیامک حاج سید جوادی