سمینار آموزشی رزین‌های اپوکسی و نقش آن‌ها در حفاظت از سنگ 

محلات -1400/07/23 

مدرس: سرکار خانم مهناز شاهزمانی