سمینار آموزشی روانشناسی مذاکرات بین‌الملل/تحول ارتباطات در دوران پندمیک 

محلات -1400/07/22 

مدرس: جناب آقای ویشتا فیاض