سمینار آموزشی نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده سنگ 

محلات -1400/07/21 

مدرس:جناب آقای رضا حجار زاده