سومین پاویون سنگ ایران در بیست و پنجمین

نمایشگاه سنگ ازمیر _ ترکیه

7-10 فروردین ماه 1398( 30-27 مارچ 2019)