پاویون سنگ ایران در دهمین

نمایشگاه سنگ بنگلور ـ هند

11-14 بهمن ماه 1397 ( 3فوریه الی 31ژانویه 2019)