پاویون سنگ محلات / نیم‌ور در

دوازدهمین نمایشگاه سنگ تهران

17-20 خرداد 1401