پاویون سنگ محلات / نیم‌ور

در شانزدهمین نمایشگاه سنگ اصفهان

3-6 آذرماه 1400