چهارمین پاویون سنگ ایران در بیست و هفتمین

نمایشگاه سنگ ازمیر _ ترکیه

10-13 فروردین‌ماه 1401 (2آوریل الی 30مارچ 2022)