اولین پاویون سنگ ایران

ویتوریا – برزیل

10-13 بهمن 1402